Privacy

Beautifulgate Nederland respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. Door uw persoonsgegevens op te geven op de website gaat u ermee akkoord dat Beautifulgate Nederland uw gegevens overeenkomstig dit Privacy Statement gebruikt.
Onze website is bedoeld om informatie te geven over de activiteiten van Beautifulgate Nederland en om particulieren en bedrijven de mogelijkheid te bieden een donatie te doen. Alle informatie op de website is van algemene aard. Ze mag niet worden beschouwd als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies of een equivalent daarvan. De inhoud van de website (met inbegrip van de hyperlinks) kan steeds zonder voorafgaandelijke aankondiging worden verbeterd, gewijzigd, aangevuld of verwijderd.

Wij besteden veel zorg aan de inhoud, de vormgeving en het onderhoud van onze website. Aan de gegevens op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Als wij op de hoogte worden gebracht van fouten of onvolledige informatie, dan zullen we zo snel mogelijk overgaan tot verbetering of aanvulling. Als u onjuistheden vaststelt, kunt u contact met ons opnemen.
Wij gebruiken alleen gegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig zijn gegeven door personen die onze website bezoeken. U kunt uw persoonsgegevens opgeven om informatie of diensten aan te vragen, om nieuwsbrieven te ontvangen, of om een gift te geven.

Gebruik van uw gegevens

Beautifulgate Nederland legt uw gegevens vast voor de uitvoering van uw opdracht. Uw gegevens worden vervolgens door ons gebruikt om u periodiek op de hoogte te houden van onze activiteiten en projecten. Mocht u hier geen prijs op stellen, dan kunt u zich hiervoor schriftelijk, telefonisch of per e-mail afmelden. Beautifulgate Nederland verstrekt uw gegevens niet aan derden zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Daarnaast beschikt Beautifulgate Nederland over een database met gegevens van haar donateurs en ontvangers van de diverse nieuwsbrieven. Ook deze gegevens verstrekken wij niet aan derden en worden niet verkocht aan anderen. Ook hier voor geldt, dat wanneer u dat niet meer op prijs stelt, u zich schriftelijk, telefonisch of per e-mail kunt afmelden. Op deze manier nemen wij uw privacy serieus. Wij verzamelen hooguit gegevens die u aan ons verstrekt en wij beschermen de informatie die wij van u ontvangen.

Op deze manier voldoen wij aan uw recht op toegang tot informatie over de door ons opgeslagen gegevens, het gebruik door ons en die informatie te corrigeren, blokkeren of te laten verwijderen zonder dat daar voor u kosten aan verbonden zijn. U heeft het recht om zonder opgave van redenen en op elk gegeven moment uw toestemming aan ons in te trekken om uw gegevens te verzamelen, te gebruiken of in te zien.

Wij zorgen er zo goed mogelijk voor dat de gegevens die u aan ons verstuurt veilig in ons systeem worden opgeslagen. De persoonlijke informatie die u verstrekt, wordt opgeslagen op een veilige locatie. Alleen daartoe aangewezen medewerkers hebben toegang tot de gegevens. Wij hanteren veiligheidsmaatregelen volgens de gebruikelijke technische standaarden om misbruik, verlies, vernietiging van gegevens door anderen te voorkomen.

Digitale nieuwsbrief

Als u hebt aangegeven onze digitale nieuwsbrief te willen ontvangen, houdt dat in dat u ons toestemming hebt gegeven om onze nieuwsbrief via e-mail of per post aan u te sturen. Kortom, u geeft ons dan toestemming om u nieuwsbrieven met relevante informatie over projecten, fondsenwervende campagnes en soortgelijke informatie te sturen.

Auteursrecht en eigendomsrecht

U heeft het recht om de informatie op deze website te raadplegen, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren volgens de bepalingen van de Auteurswet en de Wet naburige rechten. U mag op een eigen website een link aanbrengen naar een pagina van deze website. De webpagina waarop de hyperlink staat, moet volledig verdwijnen of de webpagina van Beautifulgate Nederland moet in een nieuw venster openen. Het URL-adres van de webpagina van Beautifulgate Nederland moet duidelijk zichtbaar zijn.
Over de reproductie van de informatie kunt u contact opnemen.
Beautifulgate Nederland behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie.

Bezoekersgedrag op de website

Onze website maakt geen gebruik van cookies. Daarnaast maken we geen gebruik van analyse software om het bezoekersgedrag te registeren en onze diensten daar op aan te passen.

Wijzigingen en datum

Dit privacy statement kan op enig moment worden gewijzigd. Op deze plaats kunt u steeds het actuele privacy statement vinden. Dit privacy statement is het laatst gewijzigd op 02 mei 2018.

Contact

Als u meer wilt weten, neem dan gerust contact met ons op.